(0)

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

KLOSTERLADEN STIFT ADMONT (KSA):

1. PODROČJE UPORABE

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo, dražbo in dostavo blaga s strani družbe KSA.

2. CENE

2.1 Cene se nanašajo samo na blago in ne vključujejo stroškov pošiljanja. Vse stroške pošiljanja, zlasti vse uvozne ali izvozne dajatve, krije kupec.Družba KSA prevzame del stroškov pošiljanja za potrošnike v Avstriji za bruto znesek blaga v višini 150 EUR, za trgovce na debelo in preprodajalce v Avstriji pa v višini 360 EUR. To ne velja za uvozne in izvozne dajatve ali druge dajatve, ki jih plača kupec. Za vse druge evropske države se obračunajo dejansko nastali stroški dostave. Družba KSA lahko omenjene zneske enostransko in kadar koli spremeni.

2.2 Cene v katalogih, brošurah, cenikih itd. niso zavezujoče, razen če je cenovno jamstvo izrecno navedeno. Prav tako navedene cene niso zavezujoče za naknadna in nadaljnja naročila.

2.3 Vse cene temeljijo na stroških, izračunanih v času prve navedbe cene. Če se stroški v zvezi s tem spremenijo do trenutka, ko kupec odda naročilo, ima družba KSA pravico, ustrezno prilagoditi cene. Zavezujoče cene so po pravilnem izboru v nakupovalni košarici prikazane v spletni (internetni) trgovini. Če je naročilo prejeto na drug način (npr. po pošti, faksu itd.), bo družba KSA te cene pisno potrdila.

2.4 Točke od 2.1 do 2.3 ne veljajo za nobene dražbe v okviru spletnih licitacij; določbe iz 12. točke splošnih pogojev so navedene ločeno.

3. Kupnina, plačilo in predplačilo

3.1 Kupnino je treba poravnati najkasneje ob (delni) dostavi blaga.V primeru dobave z dostavo je zaščita med transportom, ki jo zahteva kupec, zaračuna posebej. Tudi ta pristojbina zapade ob dostavi blaga. Če kupnina ob dostavi ni plačana v celoti, je dobavitelj blaga upravičen, da ga vzame nazaj na stroške kupca. Upravičene reklamacije dajejo kupcu pravico le do zadržanja ustreznega dela zneska računa. V primeru transakcij s potrošniki lahko slednji v celoti zavrne plačilo, če družba KSA ni izvedla dobave v skladu s pogodbo ali pa je dobava ogrožena zaradi slabih finančnih okoliščin, ki potrošniku v času sklenitve pogodbe niti niso bile znane niti niso morale biti znane. Če družba KSA nudi ustrezno zagotovitev, pravica do zavrnitve plačila ne velja.3.2 Družba KSA si izrecno pridržuje lastništvo nad vsem blagom do popolnega plačila kupnine, vključno z dodatki, davki in drugimi dajatvami.3.3 Ob oddaji naročila je potrebno predplačilo v višini 25 % kupnine. Predplačilo je treba izvesti v roku 14 dni.3.4 Plačila zaposlenim družbe KSA bodo priznana le, če bodo potrjena z blagajniškim računom.3.5 Če kupec zamuja s plačilom ali drugo storitvijo, družba KSA lahko:

– odloži izpolnitev svojih obveznosti, dokler ni izvršeno zaostalo plačilo ali druge storitve,

– razumno podaljša rok dobave,

–  zahteva takojšnje plačilo cele ali še odprte kupnino (zapadlost plačila); to velja tudi, če je bilo s potrošnikom sklenjeno obročno plačilo, pod pogojem, da je družba KSA že opravila svoje storitve, da je zaostalo plačilo zapadlo pred vsaj 6 tedni in je družba KSA potrošniku po zapadlosti plačila in dodatnem roku najmanj 2 tednov neuspešno posredovala opomin, pri čemer je treba znižati takoj zapadle obroke ob upoštevanju odbitka za obresti za preostalo obdobje plačil,

– obračuna zamudne obresti v višini 8 % nad osnovno obrestno mero avstrijske banke Österreichischen Nationalbank (OENB), najmanj 12 % na leto, skupaj s prometnim davkom, in

– v primeru neupoštevanja razumnega dodatnega roka odstopi od pogodbe ter

– od kupca zahteva posledične stroške opomina in izterjave, v kolikor so potrebni za ustrezen pravni pregon in so v razumnem razmerju do zahtevka, pri čemer je kupec dolžan plačati največ nadomestilo za agencijo za izterjavo dolgov, ki izhajajo iz VO BMWA glede najvišjih zneskov agencij za izterjavo dolgov. Poleg tega se vsaka nadaljnja škoda, zlasti tudi škoda, ki izhaja iz dejstva, da so zaradi neplačila ustrezno višje obresti za vse kreditne stroške, ki jih ima družba KSA, povrne ne glede na krivdo za zamudo pri plačilu.3.6 Dogovorjeni popusti, druge ugodnosti ali bonusi se odložijo po prejemu celotnega plačila. Pri plačilu z boni ni mogoče izdati dobropisa za preostale zneske. Obdobje unovčenja bonov za blago/bona za nakup itd. temelji na datumu, ki je naveden na bonih za blago/bonih za nakup itd.3.7 Popusti ne veljajo za nagradne igre katere koli vrste ali za že znižane izdelke. Popuste in posebne ponudbe je mogoče izkoristiti le pri nakupu običajnih količin za gospodinjstvo. Za določitev količin za gospodinjstvo je odgovoren prodajalec.3.8 V primeru zamude pri plačilu računov do zneska 350 EUR je kupcu poslan pisni opomin za plačilo neporavnane kupnine in stroška za obdelavo v višini do 10 % kupnine oziroma vsaj 7,27 EUR, v kolikor je to potrebno in primerno za izvedbo ustreznih pravnih postopkov. Če kupec tega zneska ne plača do datuma, navedenega v pisnem opominu, ima družba KSA pravico sprožiti postopek za plačilni nalog.3.9 Točki 3.4 in 3.5 zadnje točke naštevanja (alineja) ne veljata za transakcije s potrošniki v smislu avstrijskega zakona o varstvu potrošnikov.

4. PRENOS TVEGANJA

4.1 Če kupec sam prevzame blago, se uporaba in tveganje preneseta na kupca najkasneje ob predaji blaga na blagajni.4.2 Če blago dostavi družba KSA ali eden od njenih zastopnikov, se uporaba in tveganje preneseta na kupca najkasneje ob predaji blaga kupcu ali njegovemu zastopniku.

5. VRAČILO BLAGA

5.1 Družba KSA je do preklica pripravljena sprejeti kupljeno blago s povračilom celotne kupnine pod naslednjimi pogoji:

 

5.1.1 Blago je treba vrniti v originalni embalaži, nepoškodovano in ob predložitvi originalnega računa v roku 10 dni od datuma izdaje računa.

 

5.1.2 Označene akcijske ponudbe so prevzete le v kupljeni količini.

 

5.1.3 Sprejem se izvede po ceni, ki je veljala v času prvotnega nakupa.

 

5.1.4 Kupnina se povrne v obliki dobropisa. Blago za naročilo, razstavni izdelki, dragoceni izdelki, preostale postavke in delne količine iz embalažnih enot, delne količine iz kompletov in blago z dražb (licitacij) so izrecno izključeni iz tega.

 

5.2 Če je kupec potrošnik v smislu avstrijskega zakona o varstvu potrošnikov (KSchG) in je svoje naročilo oddal po navadni pošti, telefonu, faksu, e-pošti ali preko spletne trgovine, lahko v skladu s členi od 5e do 5h avstrijskega zakona o varstvu potrošnikov in v odstopanju od točke 5.1 sporoči odstop od kupne pogodbe v 14 koledarskih dneh od dneva, ko je kupec prejel blago. Za odstop ni potreben razlog, mora pa biti podan pravočasno. Kupec prejme povrnjeno že plačano kupnino ob vračilu blaga, vendar mora prevzeti stroške vračila. Blago je treba vrniti izključno na naslov: Klosterladen Stift Admont, Admont 1, 8911 Admont.

6. NAROČILA, ROK DOBAVE, OVIRE PRI DOBAVI, ODSTOP OD POGODBE

6.1 Družba KSA sprejema naročila po telefonu, faksu ali e-pošti na naslovu Admont 1, 8911 Admont ali prek spletne trgovine od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure. Čase naročanja lahko družba KSA občasno spremeni glede na podatke v reklamnih pošiljkah ali v spletni trgovini. Če so naročila prejeta zunaj časov naročanja, veljajo za prejeta šele na začetku časa naročanja naslednji delovni dan. Pri oddaji naročila mora kupec navesti želeni datum dostave, nadomestni datum in točno lokacijo dostave. Kupec je dolžan poskrbeti za ustrezen prevzem naročenega blaga na navedeni lokaciji dostave ob tem terminu. Družba KSA bo kupcu poslala pisno (vključno po faksu ali e-pošti) potrditev naročila z vsemi ustreznimi podatki naročila. Če ima prodajalec zaradi nepravilnega prevzema dodatne stroške, se ti lahko zaračunajo kupcu.

6.2 Dostavo opravi družba KSA ali pooblaščeni špediter med običajnim delovnim časom. V primeru, da naročeno blago ni prevzeto, ima družba KSA pravico do povračila nastalih dodatnih stroškov, kot npr. dodatnih stroškov prevoza. To ne velja, če družba KSA svojih storitev ne izvaja v skladu s pogodbo.

6.3 Naročila so sprejeta ob upoštevanju možnosti dobave. Družba KSA si pridržuje pravico, da kupcu dostavi manjše količine, če ta naroči čezmerne količine izdelka. Če dobava ali izpolnitev dogovorjenega roka dobave zaradi okoliščin, za katere družba KSA ni odgovorna, ni mogoča, se obveznost dobave na predvideni datum izniči. Okoliščine, za katere družba KSA ne odgovarja, vključujejo zlasti: težave pri nabavi blaga ali materiala pri tretjih osebah, v primeru naročnin zamudo pri dobavi blaga s strani dobavitelja družbe KSA, motnje v delovanju (tudi pri dobaviteljih družbe KSA), motnje v prometu, izprtja in stavke ter primere višje sile. V takšnih primerih bo družba KSA nemudoma stopila v stik s kupcem in se z njim dogovorila za nadomestni datum za preprečeno dostavo. Če družba KSA kupcu ponudi nov datum dostave, ki je najpozneje dva tedna po enem od prvotno dogovorjenih datumov dobave in je dobava na ta novi datum tudi pravilno izvedena, to velja za pravočasno dostavo s strani družbe KSA v smislu kupoprodajne pogodbe.6.4 Če družba KSA kupcu ne more ponuditi novega datuma dostave v skladu s točko 6.3 ali pa se ni mogoče držati tudi na novo dogovorjenega datuma v primerih, navedenih pod točko

6.4 (nemožnost dostave na dogovorjeni datum zaradi okoliščin, za katere družba KSA ni odgovorna), ima družba KSA pravico, da v celoti ali delno odstopi od pogodbe, ne da bi bila odškodninsko odgovorna. V takšnih primerih lahko od pogodbe odstopi tudi kupec.

6.5 V primeru deljivih storitev kupec nima pravice do odstopa od dobavljivih delov, v kolikor so deli storitve izvedljivi in jih kupec lahko koristi. Pod enakimi pogoji ali če je mogoče preostale dele dostaviti pravočasno (v smislu točke 6.3), kupec ni upravičen, da zavrne delne dobave.

6.6 Če kupec neupravičeno izjavi, da se ne želi držati pogodbe (»odpoved«) in se družba KSA s tem pisno strinja (vključno s faksom ali e-pošto), ima družba KSA pravico do 15 % kupnine kot pavšalno nadomestilo (»odstopna pristojbina«). V primeru naročenega blaga je takšna odpoved pogodbe izključena. To pa ne vpliva na potrošnikove zakonske pravice do odstopa brez odstopne pristojbine v skladu s členi 5e do 5h avstrijskega zakona o varstvu potrošnikov (glejte tudi točko 5.2).

6.7 Spremembe ali preklici naročil s strani kupca morajo biti izvedeni v pisni obliki (vključno s faksom ali e-pošto). Družba KSA si pridržuje pravico do sprejemanja pojasnil v drugačni obliki, ki pa začnejo veljati šele, ko jih družba KSA pisno potrdi (vključno s faksom ali e-pošto).

6.8 Za spletne bone veljajo dodatno še pogoji, navedeni na spletu.

7. GARANCIJA

7.1 Zaveze, kot na primer o uporabnosti ali posebnih lastnostih blaga, ali pojasnila zaposlenih družbe KSA niso zavezujoča in ne pomenijo izrecnega zagotovila za določene lastnosti, če niso podana v pisni obliki (vključno s faksom ali e-pošto).

7.2 Garancijski zahtevki pogojujejo, da se napake takoj sporočijo družbi KSA, in sicer prepoznavne napake takoj ob prevzemu, skrite napake pa po odkritju ter ob predložitvi strtega blaga in originalnega računa.

7.3 Garancijski zahtevek je v vsakem primeru omejen z nakupno ceno dobavljenega blaga in blaga z napako.

7.4 Družba KSA izpolni svoje garancijske obveznosti po lastni izbiri bodisi z dostavo blaga brez napak, izboljšanjem, poznejšo dostavo manjkajoče količine ali ponovno izvedbo pogodbe (tj. povračilom kupnine) v razumnem roku.

7.5 Običajna ali manjša, tehnično pogojena odstopanja v kakovosti, količini, barvi, velikosti, teži, opremi ali zasnovi ne predstavljajo garancijske pomanjkljivosti ali neizpolnjevanja pogodbe.

7.6 Družba KSA ne odgovarja za okus, barvo, material in vzorce ali druge značilnosti skladnosti naknadno naročenega blaga. Enako velja za blago, naročeno po vzorcu, pod pogojem, da je odstopanje znotraj običajnih in tehničnih mej.

7.7 Po degustaciji, konzumaciji ali začetku obdelave ali predelave blaga je vsako jamstvo izključeno.

7.8 Garancijsko obdobje traja 2 leti od trenutka prenosa tveganja v skladu s točko 4.

7.9 Točke od 7.1 do 7.4 ter točki 7.7 in 7.8 ne veljajo za transakcije s potrošniki v smislu zakona o varstvu potrošnikov.

8. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

8.1 Družba KSA odgovarja za škodo samo v primeru naklepa ali velike malomarnosti, z izjemo telesnih poškodb osebe.

8.2 Odgovornost je v zakonskih določbah omejena na 10 % kupnine. Nadomestitev (pomanjkljivosti) posledične škode, druge premoženjske škode, finančne izgube in škode iz naslova terjatev tretjih oseb do kupca je izključena.

8.3 Točka 8.2 ne velja za transakcije s potrošniki v smislu avstrijskega zakona o varstvu potrošnikov.

9. DVIG, ZAMUDA PRI PREVZEMU S STRANI KUPCA

9.1 Blago, ki je bilo naročeno oz. komisionirano pri družbi KSA, je treba prevzeti v 14 dneh od obvestila ali komisioniranja. Daljši čas skladiščenja do največ 4 tednov mora biti dogovorjen in elektronsko zabeležen na naročilu ali računu.

9.2 Če blago v tem roku ni dvignjeno ali prevzeto, ima družba KSA pravico, da blago skladišči na tveganje kupca, pri čemer obračuna pristojbino za skladiščenje v višini 5 % zneska računa ob začetku meseca, plus prometni davek, in vztrajati pri izpolnitvi pogodbe, ali pa po določitvi dodatnega roka 2 tednov odstopi od pogodbe in proda blago drugi stranki, pri čemer mora kupec takoj plačati pristojbino za manipulacijo v višini 10 % kupnine ter prometni davek.

10. NAROČNINE

10.1 Družba KSA občasno ponuja nakup posebnih vin v obliki naročnin. Z naročnino kupec pridobi možnost nakupa vina, vključenega v posamezno ponudbo naročnike, s kasnejšo dostavo. Ponudba naročnine družbe KSA ji ne nalaga nobene obveznosti, da dostavi vino, navedeno v ustrezni ponudbi naročnine. Vina naročnine lahko kupite samo v obdobju, ki je določeno v ponudbi naročnine. Če je vino naročeno v čezmerni količini, si družba KSA pridržuje pravico do dodelitve manjših količin.

10.2 Datumi dobave vin so odvisni od odobritve s strani proizvajalcev in se lahko zamaknejo. V primeru izpada dostave bo kupcu takoj povrnjeno predplačilo za vino naročnine. Pravica do ustreznega nadomestila ne obstaja.

10.3. Naročilo velja za sprejeto, če naročnik od družbe KSA prejme potrdilo o naročilu z zahtevo za predpračilo. Ob dostavi vina kupec prejme končni obračun. Predplačilo in končni znesek je treba poravnati v roku 14 dni. Glede ostalih načinov plačila glejte točko 3 teh splošnih pogojev.

11. PRIREDITVE IN DOGODKI

11.1 Družba KSA organizira v okviru svojega poslovanja prireditve in dogodke. Družba KSA lahko jamči za udeležbo na takih prireditvah/dogodkih le, če udeleženec kupi kartico v eni od naših trgovin ali v naši spletni trgovini vsaj 8 dni pred datumom prireditve oz. dogodka. Potrdilo o udeležbi bo kupcu poslano približno 3 dni pred datumom prireditve oz. dogodka.

11.2 Boni za dogodek ne veljajo kot vstopnice in jih je mogoče unovčiti le v eni od naših trgovin.

11.3 Odpoved s strani udeleženca žal ni mogoča. Če organizator odpove prireditev ali dogodek, je lahko določen drug nadomestni datum ali pa bo povrnjena vstopnina.

12. DRAŽBE

12.1 Družba KSA organizira dražbe prek svoje spletne trgovine. Naslednje določbe iz točke 12 se nanašajo izključno na dražbe, ki jih družba KSA izvaja na internetu in imajo prednost pred ostalimi določbami teh splošnih pogojev poslovanja.

12.2 Udeležba na takšnih dražbah je mogoča šele po prijavi ponudnika. Za prijavo na udeležbo na spletnih dražbah mora ponudnik podati ime in priimek, naslov dostave, telefonsko številko in elektronski naslov. Ponudnik mora poleg tega potrditi, da bo plačal s kreditno kartico, če bo oddal zmagovalno ponudbo, in nato vnesti številko svoje kreditne kartice. Če pride do spremembe teh podatkov med registracije in nakupom blaga na dražbi družbe KSA, je ponudnik dolžan nemudoma obvestiti družbo KSA o spremembi podatkov.Družba KSA ustvari ločen račun (»vinska klet«) za vsakega prijavljenega ponudnika, prek katerega lahko oddaja ponudbe na dražbah. Ta račun ni prenosljiv.Družba KSA lahko blokira uporabo tega računa, če:

– je ponudnik kršil določbe teh splošnih pogojev poslovanja,

– je ponudnik med registracijo navedel napačne podatke,

– je ponudnik zlorabil storitve družbe KSA ali

– obstaja drug pomemben razlog.Ko družba KSA blokira račun ponudnika, ta ne sme več uporabljati spletnih storitev družbe KSA in se brez izrecne predhodne odobritve s strani družbe KSA ne sme ponovno registrirati kot ponudnik. Pravice do obnovitve računa (»vinska klet«) ni.

12.3 Na dražbah družbe KSA lahko sodelujejo samo pravne osebe in osebe z neomejeno poslovno sposobnostjo. Družba KSA si pridržuje pravico, da osebe, za katere je neomejena poslovna sposobnost dvomljiva, izključi iz udeležbe na dražbah ali zavrne posamezne ponudbe. Družba KSA določi izklicno ceno dražbe, ki predstavlja tudi najnižjo ponudbo, in obdobje, v katerem se v okviru dražbe lahko oddajo ponudbe. Licitira se v celotnih evrskih zneskih, pri čimer je mogoče po želji preseči najvišjo ponudbo. Ponudniki so do oddaje naročila zavezani k svojim ponudbam. Ponudbo je mogoče zvišati kadar koli med dražbo, vendar znižanje ni mogoče. Ponudnik bo v svoji »vinski kleti« obveščen o trenutnem stanju dražb.

12.4 Naročilo je dodeljeno najvišjemu ponudniku po poteku dražbe, v primeru več enako visokih ponudb pa ponudniku, katerega ponudba je bila prejeta prva. Ko je naročilo oddano, se sklene kupoprodajna pogodba, za katero veljajo ti splošni pogoji poslovanja. Kupnina blaga, vključno s prometnim davkom, je najvišja ponudba, na podlagi katere družba KSA dodeli naročilo. Dajanje izdelkov na dražbo s strani družbe KSA pomeni v civilnem pravu zahtevo za oddajo ponudbe, oddaja ponudb s strani ponudnika pomeni takšno oddajo ponudbe in oddaja naročila s strani družbe KSA pomeni sprejem ponudbe. Družba KSA si pridržuje pravico, da ne bo oddala naročila, če nobena ponudba ne bo dosegla najnižje cene, ki jo je določila družba KSA in ki je ponudnikom ni treba razkriti.

12.5 Po poteku obdobja dražbe bo družba KSA najugodnejšega ponudnika po elektronski pošti obvestila o oddaji naročila in izdraženo (kupljeno) blago na dražbi prenesla v njegovo »vinsko klet«, iz katere lahko ponudnik prikliče izdraženo (kupljeno) blago. Družba KSA bo po priklicu iz »vinske kleti« ponudniku dostavila izdraženo blago in izterjala kupnino preko navedene številke kreditne kartice. Če priklic iz »vinske kleti« ni izveden v roku 10 dni, bo družba KSA stranko po elektronski pošti obvestila, da ji bo izdraženo (kupljeno) blago po 3 dneh dostavljeno in izterjana kupnina. Dostava se opravi na naslov, ki ga je kupec navedel ob registraciji. Za dostavo blaga, kupljenega na dražbi, ni stroškov dostave.

13. ZAŠČITA MLADOLETNIKOV

13.1 Dostava vina in žganih pijač je mogoča samo osebam, starejšim od 18 let. Za izpolnitev zakonskih predpisov ima družba KSA dovoljenje za izročitev blaga šele ob potrditvi z osebnim dokumentom. V primeru, da je predaja upravičeno zavrnjena, je stranka dolžna povrniti dejansko nastalo škodo (npr. stroške vročitve).

14. ELEKTRONSKA OBDELAVA PODATKOV IN PODATKI O STRANKI

14.1 Kupec se strinja, da so podatki o njem, navedeni v kupoprodajni pogodbi in razkriti ob registraciji, shranjeni in obdelani v skladu z določbami zakona o varstvu podatkov. Kolikor je potrebno, se ti podatki uporabljajo za izpolnjevanje zakonskih zahtev, obdelavo plačilnih transakcij in podporo strankam. Družba KSA v okviru podpore strankam podatkov ne posreduje drugim podjetjem.

15. DRUGE DOLOČBE

15.1 Če so posamezne določbe pogodbe ali ti splošni pogoji poslovanja neveljavni, to ne razveljavi celotne pogodbe. Preostali del pogodbe ostane nespremenjen.

15.2 Kraj izvedbe je tako za družbo KSA kot kupca 8911 Admont.

15.3 Za odločanje o vseh sporih, ki izhajajo iz pogodbe, je izključno pristojno sodišče v Admontu. Jezik pogodbe, naročila in poslovni jezik je nemščina.

15.4 Za pogodbo velja avstrijsko pravo, ki izključuje prodajno pravo ZN.

15.5 Točka 15.3 ne velja za transakcije s potrošniki v smislu zakona o varstvu potrošnikov. Točka 15.4 velja z omejitvijo, da imajo lahko pod pogoji 6. člena Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za  obligacijska razmerja (»Rim I«), posebne določbe o varstvu potrošnikov prava države, v kateri ima potrošnik prebivališče, prednost pred avstrijskim pravom.

Warenkorb